مهدویت یعنی چه ؟

درخواست حذف این مطلب
باور به ظهور شخصی که جهان را پر از عدل و داد کرده و ریشه های ظلم و ستم را می چیند اختصاص به نداشته بلکه، شامل ادیان مختلف الهی و آسمانی می شود و در ، یت،(1) یهودیت(2) و زرتشت(3) و... به ظهور این شخص نوید داده شده است. بنابراین می توان گفت تمامی ادیان به آمدن موعودی مصلح باور دارند که این موعود در شه زردتشت سوشیاتت،(4) در شه یت حضرت و غیره... و در حضرت مهد(عج) است که قرآن و سنت به آمدن آن بشارت داده اند. امّا در مورد اینکه مهدویت یعنی چه؟ باید اذعان داشت لغت مهدویت برگرفته از مهدی(عج) است. "خلاصه و حقیقت مهدویت، منتهی شدن سیر جوامع جهان به سوی جامعه واحد و سعادت عمومی، امنیت و رفاه، تعاون و همکاری، همبستگی همگانی حکومت حق و عدل جهانی، غلبه حق بر باطل، غلبة جنود الله بر جنود نجات مستضعفان و نابودی مستکبران، و خلافت مؤمنان و شایستگان به ی یک رجل و ابرمرد الهی است که موعود انبیاء و ادیان و دوازدهمین اوصیاء و خلفای پیغمبر آ ا مان است."(5) امّا از آنجا که نام آن منجی در میان مسلمانان مهدی(عج) است، این شه را به شه مهدویت نامیده اند هر چند سایر ادیان به آن شه موعودگرائی و ... می گویند. تمامی ادیان به آمدن موعودی مصلح باور دارند که این موعود در شة زردتشت سوشیاتت، در شه یت حضرت و غیره... و در حضرت مهد(عج) است که قرآن و سنت به آمدن آن بشارت داده اند بهرحال، مهدویت، یک شه و تفکر برگرفته از کتابهای آسمانی است که با فطرت و سنن عالم خلقت موافق است و در میان شیعیان در این شه مباحث مهم ذیل بررسی می شود. 1. موعودگرائی و منجی گرائی در ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی. 2. مسأله مهدی باوری و موعود گرائی در اهل سنت. 3. اعتقاد به مهدویت از منظر شیعه که خود، مباحث ذیل را در بر دارد. الف: مسأله ولادت و نسب و کودکی زمان(عج). ب: ویژگیهای زمان(عج). ج: مسأله انحراف در مهدویت و فرقه های انحراف. د: مسأله غیبت زمان(عج). ذ: مسأله علائم و زمینه های ظهور حضرت حجت(عج). ر: مسأله وقایع ظهور و حکومت جهانی آن حضرت. و... بنابراین مهدویت، تعریف خاصی ندارد بلکه شامل یک اعتقاد می شود که مباحثی را در بردارد و ی که می خواهد به این مقوله بپردازد بایستی به مطالب ذکر شده با دقت، بپردازد. پی نوشت: 1- انجیل لوقا / باب 12 / آیات 40-35. 2- کتاب مقدس / سفر مز داود / مزمور 37. 3- اوستا، بخش یناهات / 46. 4- همان. 5- لطف الله صافی گلپایگانی، اص مهدویت، ج 2، بخش 4، ص 19، انتشارات حضرت معصومه، قم. منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. تاریخ عصر ظهور، و مابعد الظهور (عصر غیبت)، محمد صدر. 2. اص مهدویت، آیت الله صافی، ج اول تا سوم، انتشارات حضرت معصومه. 3. او خواهد آمد، مهدی پور، نشر برقعی.